Skip to main content Skip to section menu

Croeso / Welcome / Fáilte

Bydd y prosiect Hydro-BPT yn hybu cynaliadwyedd y diwydiant cyflenwi dŵr yn Iwerddon a Chymru drwy fanteisio ar y potensial ar gyfer adfer ynni sy'n bodoli yn y diwydiant dŵr. Nod y prosiect yw cyflwyno'r diwydiannau cyflenwi dŵr ac ynni dŵr yn ardal draws-ffiniol Iwerddon Cymru gyda fframwaith clir o ble i greu gweithgarwch economaidd a gwella cynaliadwyedd cyflenwad dŵr. Mae'r prosiect Hydro-BPT yn cael ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Raglen Iwerddon Cymru (INTERREG 4A).


Hydro-BPT will advance the sustainability of the process of water supply in Ireland and Wales by exploiting the potential for energy recovery that exists in the water industry. The aim of the project is to present the water supply and hydropower industries in the Ireland Wales cross-border area with a clear framework from which to create economic activity and improve water supply sustainability. The Hydro-BPT project is part funded by the European Regional Development Fund through the Ireland Wales Programme (INTERREG 4A).


Agus é ag teacht i dtír ar an bhféidearthacht go mbeidh fuinneamh le gnóthú sa tionscal uisce, cuirfidh an tionscadal Hydro-BPT le hinbhuanaitheacht an phróisis chun uisce a sholáthar in Éirinn agus sa Bhreatain Bheag. Is é aidhm an tionscadail go gcuirfear creat soiléir faoi bhráid na dtionscal soláthair uisce agus hidreachumhachta i limistéar trasteorann na hÉireann agus na Breataine Bige agus dá thairbhe sin go gcruthófar gníomhaíocht eacnamaíochta agus go gcuirfear le hinbhuanaitheacht an tsoláthair uisce. Tagann cuid den mhaoiniú le haghaidh an tionscadail Hydro-BPT ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa trí Chlár na hÉireann / na Breataine Bige (INTERREG 4A).

funding bodies

Site footer